ชื่อติวเตอร์ อาจารย์วงศกร (ครูพีส)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์วิลัยพร (ครูแนน)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ศุภเสกข์ (ครูเสกข์)

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ขวัญอิสรา (ครูอาย)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์นพภรณ์ (ครูโต๊ส)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ณัฏฐชัย (ครูชิน)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์นพรัตน์ (ครูยิ้ม)

ปริญญาตรี: ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์พัสราภรณ์ (พัส)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ชานนท์ (ครูบอส)

ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาศิลปะอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์พีระนุช (ครูคำปุ่น)

ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น