ชื่อติวเตอร์ อาจารย์วราลักษณ์ (ครูรุ่ง)

ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์เด่นชัย (ครูเด่น)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ปิยนารถ (ครูโอ๋)

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์อัญญา (ครูดิว)

ปริญญาตรี: มนุษยศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อติวเตอร์ อาจารย์กิตติกร (ครูหนุ่ม)

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์ดวงกร (ครูจอย)

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์อัสรีย์ (ครูพร)

ปริญญาตรี: สังคมศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อติวเตอร์ อาจารย์สุดารัตน์ (ครูปุ๋ย)

ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม